Juridische kennisgeving

In overeenstemming met de richtlijnen van de artikelen 6-III en 19 van wet nummer 2004-575 van 21 juni 2004 met betrekking tot het vertrouwen in de digitale economie, bekend als LCEN, brengen wij het volgende onder de aandacht van gebruikers van de website: jeannette.net Deze gegevens zijn bijgevoegd:


1. Juridische gegevens:

De site jeannette.net is het exclusieve eigendom van SAS PURELAB , .

SAS PURELAB - Num. telefoon: +33411938424

42 Rue De l'Aiguillerie 34000 Montpellier
Ingeschreven in het Handels- en Bedrijvenregister (RCS) onder nummer 94972058500015

Btw-nummer : FR70949720585
Mail adres : info@jeannette.net

De websitefabrikant: SAS PURELAB
Publicatiebeheerder: SAS PURELAB
Contact opnemen met de publicatiedirecteur: info@jeannette.net


De ontwikkelaar is: SAS PURELAB
Contact opnemen met de ontwikkelaar: info@jeannette.net

Bedrijf dat hosting levert: O2Switch
SASU
Registratie RCS Clermont-Ferrand B 510909807
APE 6311Z-nomenclatuur
BTW-nummer: FR 35 510 909 807
Hoofdkantoor van de gastheer: 222-224 Boulevard Gustave Flaubert - 63000 Clermont-Ferrand - Frankrijk


2. Inleiding:

Elke internetgebruiker die de website gebruikt: jeannette.net wordt beschouwd als een gebruiker van de site.
De website jeannette.net brengt een reeks diensten samen, zoals ze zijn, die beschikbaar zijn voor gebruikers. Hier wordt gespecificeerd dat ze hoffelijk moeten blijven en blijk moeten geven van goede trouw, zowel tegenover de verschillende gebruikers als tegenover de directeur van de site jeannette.net. De site jeannette.net wordt regelmatig bijgewerkt door Portalier Olivier.
Portalier Olivier streeft ernaar om de duidelijkst mogelijke informatie te verstrekken op de website jeannette.net (onder voorbehoud van wijzigingen), maar kan de juistheid, volledigheid en informatie die op haar website wordt verstrekt niet garanderen, ongeacht of dit door haar eigen toedoen gebeurt of via externe partners die deze informatie. Als gevolg hiervan erkent de gebruiker dat hij deze informatie onder zijn eigen verantwoordelijkheid gebruikt.


3. Digitale toegankelijkheid:

De volgende site jeannette.net is in principe 24/7 toegankelijk voor gebruikers, behalve in geval van al dan niet gepland onderhoud, onderhoudsnood of overmacht. Indien toegang tot de dienst onmogelijk is, verbindt jeannette.net zich ertoe alles in het werk te stellen om de toegang tot de site te herstellen en zal zij vervolgens trachten de gebruikers vooraf op de hoogte te stellen van de data en uren van de tussenkomst. Omdat jeannette.net enkel onderworpen is aan een resourcevergoeding, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook.


4. Intellectuele eigendomsrechten:

SAS PURELAB is de enige eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, zowel structureel als op de artikelen en teksten, afbeeldingen, graphics, logo, soundtrack, software, enz.
Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de website jeannette.net, weergave, wijziging, gehele of gedeeltelijke update van een van deze elementen, ongeacht de gebruikte middelen of techniek, is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SAS PURELAB, eigenaar van de site op het e-mail: info@jeannette.net, bij gebreke waarvan het zal worden beschouwd als een inbreuk en onderworpen aan vervolging in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Elke reproductie van de website jeannette.net, weergave, uitgave, gehele of gedeeltelijke aanpassing van een van deze elementen, zonder rekening te houden met de gebruikte middelen of techniek, is formeel verboden, zonder voorafgaande toestemming van SAS PURELAB, directeur van de website op deze website. adres: info@jeannette.net, integendeel, het zal op dezelfde manier worden aangemerkt als een inbreuk en vatbaar zijn voor vervolging in overeenstemming met de bepalingen van de verschillende artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.


5. Cookies en hypertekstlinks:

De volgende site jeannette.net heeft meerdere klikbare URL's naar verschillende sites (partnerschappen, bronsites, enz.) die zijn opgezet na toestemming van Portalier Olivier . Portalier Olivier heeft echter niet de mogelijkheid om de volledige inhoud van de geraadpleegde sites te beveiligen en wijst daarom op deze manier alle verantwoordelijkheid af voor de risico's van verboden inhoud.
De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat tijdens zijn gebruik van de website jeannette.net één of meer cookies automatisch via zijn browsersoftware op zijn pc kunnen worden geïntegreerd. Een cookie is een reeks gegevens die de gebruiker niet identificeren, maar die informatie opslaan over de navigatie van de gebruiker op de site.
De configuratie van het navigatieprogramma maakt het mogelijk om de aanwezigheid van cookies te melden en deze eventueel te kunnen weigeren op de manier zoals uitgelegd op het volgende adres: www.jeannette.net . De implementatie heeft niettemin de mogelijkheid om de browser van uw pc zo in te stellen dat de installatie van cookies wordt geweigerd, wetende dat het weigeren van de installatie van een cookie mogelijk kan resulteren in het onvermogen om toegang te krijgen tot verschillende sectoren. Wat betreft het blokkeren van cookies, zoek in de zoekmachine: cookies blokkeren en volg de uitleg met betrekking tot uw browser.

6. Bescherming van eigendommen en mensen - Gebruik van persoonlijke gegevens:

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978 en wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn. van 24 oktober 1995.

Op de interne site jeannette.net verzamelt Portalier Olivier geen persoonlijke informatie (volgens artikel 4 wet nr. 78-17 van 6 januari 1978) met betrekking tot de gebruiker, alleen voor de doeleinden van verschillende diensten die worden aangeboden door de site na jeannette. netto. De gebruiker verstrekt de gegevens met volledige kennis van zaken, vooral wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de volgende site jeannette.net uitgelegd of hij of zij verplicht is deze gegevens in te voeren.
In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en andere van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en verschillende vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang tot informatie, rectificatie, verwijdering en verzet tegen alle persoonlijke gegevens betreffende hem. Om dit recht uit te oefenen, kunt u per e-mail een verzoek sturen naar jeannette.net: info@jeannette.net of via een ondertekende handgeschreven brief, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de eigenaar van het document, met vermelding van het adres waarnaar een antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de volgende site jeannette.net zal zonder toestemming van de gebruiker worden gepubliceerd, uitgewisseld, verzonden of op welk medium dan ook aan derden worden toegewezen. Alleen de hypothese van de verkoop van de volgende site jeannette.net en al zijn rechten machtigt Portalier Olivier om de genoemde informatie door te geven aan de koper, die op zijn beurt gehouden zou zijn aan dezelfde verplichting tot behoud en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site jeannette.net.
De volgende site jeannette.net voldoet aan de AVG, raadpleeg ons AVG-beleid.

De databanken worden beschermd door de regels van de wet van 1 juli 1998, waarmee richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (databanken) wordt omgezet.